اُستندار یک عنوان اداری در زمان حکومت امپراتوری ساسانی بود. [۱] افراد دارای این جایگاه سرزمین‌های سلطنتی، به نام استان، را اداره می‌کردند. [۲] این عنوان بعدها، در زمان شهریار سوم پور جمشید (۹۳۷–۹۴۹) به صورت لقبی برای حاکمان دودمان پادوسپانیان در منطقه رویان درآمد.[۱]

منابع ویرایش

منابع ویرایش

  • Ghereghlou, Kioumars (2018). "Bādūsbānids". In Fleet, Kate; Krämer, Gudrun; Matringe, Denis; Nawas, John; Rowson, Everett (eds.). Encyclopaedia of Islam, THREE. Brill Online. ISSN 1873-9830.
  • Madelung, Wilferd (1988). "Baduspanids". Encyclopædia Iranica, online edition, Vol. III, Fasc. 4. New York. pp. 385–391.
  • Miri, Negin (2012). "Sasanian Pars: Historical Geography and Administrative Organization". Sasanika: 1–183.[پیوند مرده]