اسرافیل (ابهام‌زدایی)

اسرافیل نام فرشتهٔ شیپورزن روز رستاخیز در باور مسلمانان است. اسرافیل همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

افرادویرایش

سایر کاربردهاویرایش