اسطرخی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

روستاویرایش

  • اسطرخی (شیروان) روستایی در دهستان گلیان بخش مرکزی شهرستان شیروان استان خراسان شمالی
  • اسطرخی (فاروج) روستایی در دهستان سنگر بخش مرکزی شهرستان فاروج استان خراسان شمالی