اشت، با خوانش‌های گوناگون، می‌تواند به موارد زیر اشاره کند: