چیز

(تغییرمسیر از اشیا)

چیز به معنی شیء، پدیده، یا موضوع است و می‌تواند به‌طور عام به هر موجود، موضوع یا حالت اشاره داشته باشد. و به نوعی نکره‌ترین کلمه است و معادل عربی آن شیء است.

البته گاهی از کلمه چیز برای اشاره به چیزی که بردن نام آن دور از ادب است استفاده می‌شود که در این صورت معادل عربی آن هن است.

چیز ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: