اغوش وهدان (اغوش پسر وهد)، پادشاه گیلان در زمان کیخسرو، شاه کیانی، و از فرماندهان لشکر او بود. کیخسرو چهار لشکر به جنگ افراسیاب فرستاد، که سومین شان را اغوش هدایت می کرد. اغوش به همراه پس نوذر از منطقه خزر به خوارزم رفت و با شیدا پسر افراسیاب و گرسیوز بردارش ملاقات کرد.

شاهان گیلان نسب خود را به اغوش می رساندند و عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر مولف قابوس نامه هم خود را از تبار همین شاه می دانست. در ترجمه‌های بلعمی و طبری آغوش اغوش نوشته شده در حالی که نام پدرش در طبری بهدان ثبت شده است و در بلعمی بهراوند.


منبع ویرایش