افشاگری (ابهام‌زدایی)

افشاگری به آگاه کردن افکار عمومی یا مقامات صلاحیت‌دار از وجود فرد (یا افراد) نادرست‌کار یا فعالیت‌های نادرست‌کارانه در بخش دولتی، عمومی، یا خصوصی گفته می‌شود.

افشاگری همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: