افشاگر (ابهام‌زدایی)

افشاگر به کسی گفته می‌شود که افکار عمومی یا مقامات صلاحیت‌دار را از وجود فرد (یا افراد) نادرست‌کار یا فعالیت‌های نادرست‌کارانه در بخش دولتی، عمومی، یا خصوصی آگاه می‌کند.

افشاگر همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: