المآثر و الآثار

المآثر و الآثار یک اثر تاریخی است که توسط محمد حسن صنیع‌الدوله از رجال خوشنام دوره قاجار تالیف شده‌است.

محتوا

نویسنده در این اثر به ذکر جزئیات دوران سلطنت ناصرالدین شاه از جمله تعداد اولاد وی و شاهزادگان، همسران، مقامات دولتی و حکومتی و نظامی، جنگ‌های داخلی و مرزهای کشور و سایر مسایل دوران قاجار می‌پردازد. کتاب دارای ۱۶ باب است.[۱] همچنین شرح حال فقیهان ادیبان، فیلسوفان و روحانیان عصر قاجار در این مجموعه مفصلا ذکر شده است.

ابهام در نویسنده

برخی این کتاب را نوشته شمس‌العلما عبدالرب آبادی می دانند. مسئله سرقت آثار علمی دیگران توسط اعتماد السلطنه نیز امری مشهور و معروف است.

منابع

  1. «المآثر و الآثار». محتوای ملی به نقل از کتابخانه ملی.