الهی (منسوب به اله یا الله) یک نام خانوادگی‌ست. افراد شاخص با این نام از این قرارند: