الگوی آداپتور

در مهندسی نرم‌افزار، الگوی آداپتور (الگوی وفق دهنده) یک الگوی طراحی نرم‌افزار است که به رابط یک کلاس اجازه می‌دهد تا توسط رابط دیگری مورد استفاده قرار گیرد. معمولاً با این هدف مورد استفاده قرار می گیرد که بدون تغییر در کد منبع، بتوان استفاده از کلاس های فعلی را مقدور ساخت.

تعریفویرایش

یک آداپتور به دو رابط ناسازگار اجازه می‌دهد تا بتوانند با هم کار کنند. این یک تعریف کلی از مفهوم آداپتور است. ممکن است رابط ها ناسازگار باشند ولی قابلیت درونی آنها باید سازگار با نیاز باشد. الگوی طراحی آداپتور از طریق تبدیل رابط یک کلاس به رابط مورد انتظار توسط کلاینت، به کلاس‌های ناسازگار اجازه می‌دهد تا بتوانند از قابلیت‌های همدیگر استفاده کنند.

ساختارویرایش

دو نوع الگوی آداپتور وجود دارد:

الگوی آداپتور شیءویرایش

در این نوع الگوی آداپتور، آداپتور حاوی یک نمونه (شیء) از کلاسی است که آن را در بر می‌گیرد. در این حالت، آداپتور از این شیء برای رفع نیازهای تعیین شده استفاده می‌کند.

الگوی آداپتور کلاسویرایش

این نوع آداپتور از رابط های چندریختی استفاده می کند.

منابعویرایش

  • Freeman, Eric; Freeman, Elisabeth; Kathy, Sierra; Bates, Bert (2004). "Head First Design Patterns". O'Reilly Media: 244. ISBN 978-0-596-00712-6. OCLC 809772256. Archived from the original (paperback) on 4 May 2013. Retrieved April 30, 2013.