این الگو برای استفاده درون جدول‌ها است، تا یک خانه جدول را با رنگ مناسب و متن مناسب پر کند.

استفاده ویرایش

...
!{{بله}} ||{{نه}} ||rowspan=2 {{ن/م}}
|-
|colspan=2 {{بله-نه}}
...

جستارهای وابسته ویرایش