الگو:آواسازی

آواسازی
حالت‌های چاکنایی
از باز به بسته:
بی‌واک (full airstream)
Breathy voice (murmur)
Slack voice
Modal voice (maximum vibration)
Stiff voice
Creaky voice (restricted airstream)
چاکنایی‌شده (blocked airstream)
آواسازی زبَرچاکنایی
Faucalized voice ("hollow")
Harsh voice ("pressed")
خشن (harsh trilled)
آواسازی غیر واجی
Whisper
Falsetto

برابرها:

  • آواسازی: Phonation
  • چاکنای: Glottis
  • حالت‌های چاکنایی: Glottal states
  • زبرچاکنایی: Supra-glottal
  • حنجره: Larynx
  • غیر واجی: Non-phonemic
  • بی‌واک: Voiceless
  • چاکنایی‌شدگی: Glottalization
  • خشن: Strident