الگو:آرایه‌های نشان کامل

(تغییرمسیر از الگو:اجزای آرم)