الگو:بازآوری شد

بازآوری شد

توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]