الگو:بسته و برچسب

 بسته شده و برچسب خوردند

توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]