الگو:تمدید حیات

فهرست برابرها:

 • Anti-oxidants = آنتی‌اکسیدان‌ها
 • Calorie restriction = محدودیت کالری
 • Physical exercise = ورزش، تمرین بدنی
 • Cryonics = سرمازیستی، سجن‌شناسی
 • Free-radical theory = نظریه رادیکال آزاد
 • Gerontology = پیری‌شناسی
 • Glycation = گلیکاسیون
 • Indefinite lifespan = طول عمر نامحدود، عمر بی‌کران
 • Index of life extension-related topics = نمایهٔ موضوعات مرتبط با تمدید حیات
 • Longevity = درازعمری
 • Mind uploading = بارگذاری ذهن (Mind transfer = انتقال ذهن؛ whole brain emulation = تقلید کل مغز)
 • Rejuvenation = بازجوانی
 • Senescence = پیری
 • Stem cell treatments = درمان با سلول‌های بنیادی
 • Strategies for Engineered Negligible Senescence = راهبردها برای پیری جزئی مهندسی‌شده، سنس
 • Suspended animation = زنده‌داری تعلیقی، زیست تعلیقی، جمود

افراد:

 • Marios Kyriazis = ماریوس کریازیس
 • Aubrey de Grey = اوبری دوگری
 • Saul Kent = سائول کنت
 • Terry Grossman = تری گراسمن
 • Leonard Hayflick = لئونارد هیفلیک
 • Denham Harman = دنام هارمن
 • Ray Kurzweil = ری کورزوایل
 • Durk Pearson = دورک پیرسون
 • Sandy Shaw = سندی شا
 • Roy Walford = روی والفرد
 • Michael D. West = مایکل دی وست

سازمان‌ها:

 • Alcor Life Extension Foundation = بنیاد تمدید حیات الکور
 • Alliance for Aging Research = اتحاد برای پژوهش سالخوردگی
 • American Academy of Anti-Aging Medicine = آکادمی پزشکی ضد سالخوردگی آمریکا
 • American Aging Association = انجمن سالخوردگی آمریکا
 • American Cryonics Society = جامعهٔ سرمازیستی آمریکا
 • Cryonics Institute = مؤسسهٔ سرمازیستی
 • Cryonics Society = جامعهٔ سرمازیستی
 • Immortalist Society = جامعهٔ نامیراگرا
 • Immortality Institute = مؤسسهٔ نامیرایی
 • KrioRus = کریوروس
 • Methuselah Foundation = بنیاد متوشالح
 • SENS Foundation = بنیاد سنس

کتاب‌ها:

 • Life Extension: A Practical Scientific Approach = تمدید حیات: رهیافت علمی عملی
 • The First Immortal = نخستین نامیرا
 • The Scientific Conquest of Death = چیرگی علمی مرگ
 • Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live Forever: سفر خارق‌العاده: آنقدر طولانی زندگی کنید که تا ابد زندگی کنید
 • Ending Aging = پایان‌دهی به سالخوردگی
 • TRANSCEND: Nine Steps to Living Well Forever = ترنسند: نُه گام برای خوب زیستن تا ابد

جعبه‌های ناوبری سلامتی و تندرستی