الگو:جعبه اطلاعات/توضیحات

این الگو اجازه می‌دهد که از الگوی انگلیسی {{infobox}} با پارامترهای فارسی کار کنیم. استفادهٔ مستقیم از الگوی infobox به خاطر این‌که کد آن از ویکی‌پدیای انگلیسی گرفته شده و فارسی نیست، توصیه نمی‌شود. به جای آن، الگوهای جعبهٔ اطلاعات باید حتی‌الامکان از الگو {{جعبه اطلاعات}} مشتق شوند.

استفادهویرایش

{{جعبه اطلاعات
|نام =
|کلاس بدنه =
|سبک بدنه =
|عنوان =
|سبک عنوان =
|بالا =
|سبک بالا =

|سبک تصویر =
|سبک عنوان تصویر =

|تصویر =
|عنوان تصویر =
|تصویر۲ =
|عنوان تصویر۲ =

|سبک سرآیند =
|سبک برچسب =
|سبک داده =

|سرآیند۱ =
|برچسب۱ =
|داده۱ =
|سرآیند۲ =
|برچسب۲ =
|داده۲ =
|سرآیند۳ =
|برچسب۳ =
|داده۳ =
|سرآیند۴ =
|برچسب۴ =
|داده۴ =
|سرآیند۵ =
|برچسب۵ =
|داده۵ =
|سرآیند۶ =
|برچسب۶ =
|داده۶ =
|سرآیند۷ =
|برچسب۷ =
|داده۷ =
|سرآیند۸ =
|برچسب۸ =
|داده۸ =
|سرآیند۹ =
|برچسب۹ =
|داده۹ =
|سرآیند۱۰ =
|برچسب۱۰ =
|داده۱۰ =
|سرآیند۱۱ =
|برچسب۱۱ =
|داده۱۱ =
|سرآیند۱۲ =
|برچسب۱۲ =
|داده۱۲ =
|سرآیند۱۳ =
|برچسب۱۳ =
|داده۱۳ =
|سرآیند۱۴ =
|برچسب۱۴ =
|داده۱۴ =
|سرآیند۱۵ =
|برچسب۱۵ =
|داده۱۵ =
|سرآیند۱۶ =
|برچسب۱۶ =
|داده۱۶ =
|سرآیند۱۷ =
|برچسب۱۷ =
|داده۱۷ =
|سرآیند۱۸ =
|برچسب۱۸ =
|داده۱۸ =
|سرآیند۱۹ =
|برچسب۱۹ =
|داده۱۹ =
|سرآیند۲۰ =
|برچسب۲۰ =
|داده۲۰ =

|سبک پایین =
|پایین =
}}

مثالویرایش

{{جعبه اطلاعات
|نام     = جعبه اطلاعات/توضیحات
|سبک بدنه  =
|عنوان    = جعبه اطلاعات آزمایشی
|سبک عنوان  =
|تصویر    = [[Image:example.png|200px]]
|سبک تصویر  =
|عنوان تصویر   = عنوانی برای تصویر
|سبک عنوان تصویر =
|سبک سرآیند = background:#b3ccff;
|سبک برچسب  = background:#ddf;
|سبک داده  =
|سرآیند۱ = سرآیندی که به‌تنهایی تعریف شده
|برچسب۱ =
|داده۱  =
|سرآیند۲ =
|برچسب۲ = برچسبی که به‌تنهایی تعریف شده نمایش نمی‌یابد
|داده۲  =
|سرآیند۳ =
|برچسب۳ =
|داده۳  = داده‌ای که به‌تنهایی تعریف شده
|سرآیند۴ = هر سه تعریف شده‌اند (فقط سرآیند دیده می‌شود)
|برچسب۴ = هر سه تعریف شده‌اند (برچسب نمایش نمی‌یابد)
|داده۴  = هر سه تعریف شده‌اند (داده نمایش نمی‌یابد)
|سرآیند۵ =
|برچسب۵ = برچسب و داده تعریف شده‌اند (این برچسب است)
|داده۵  = برچسب و داده تعریف شده‌اند (این داده است)

|سبک پایین = background:#ddf;
|پایین = متن پایین جعبه
}}
جعبه اطلاعات آزمایشی
Example.png
عنوانی برای تصویر
سرآیندی که به‌تنهایی تعریف شده
داده‌ای که به‌تنهایی تعریف شده
هر سه تعریف شده‌اند (فقط سرآیند دیده می‌شود)
برچسب و داده تعریف شده‌اند (این برچسب است)برچسب و داده تعریف شده‌اند (این داده است)
متن پایین جعبه

جستارهای وابستهویرایش