الگو:جعبه اطلاعات مناطق تاریخی

جعبه اطلاعات مناطق تاریخی
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

شکل خلاصه مثال:

جزیره آزادی
Liberty Island.jpg
مکانبالای بندر نیویورک
ناحیه15560 مترمربع
هیئت حاکمهآمریکا نشنال پارک
نام رسمی: Statue of Liberty National Monument, Ellis Island and Liberty Island
تعیین۰۱۹۶۶-۱۰-۱۵ ۱۵ اکتبر ۱۹۶۶
شمارهٔ ارجاع66000058
{{جعبه اطلاعات مناطق تاریخی
|نام =
|نام بومی =
|زبان مادری =
|تصویر =
|اندازه تصویر =
|عنوان =
|روی‌نقشه=
|عرض نقشه =
|عنوان نقشه =
|درجه lat =
|دقیقه lat =
|ثانیه lat =
|جهت lat =
|درجه lon=
|دقیقه lon =
|ثانیه lon=
|جهت lon=
|عرض جغرافیایی =
|طول جغرافیایی =
|مختصات =
|پارامترهای الگو coord =
|نمایش الگو coord =
|فرمت الگو coord =
|محل =
|منطقه =
|ارتفاع =
|برچسب  شروع =
|تاریخ شروع =
|شکل =
|تاسیس =
|ساخته =
|ساخته شده برای =
|تخریب =
|بازسازی =
|ترمیم =
|ترمیم به وسیله=
|معمار =
|معماری =
|تعداد ملاقات =
|سال ملاقات =
|کشور=
|کاربری ۱ =
|کاربری ۱ نام رسمی =
|کاربری نوع ۱ =
|کاربری معیارهای ۱ =
|کاربری تاریخ ۱ =
|از فهرست خارج شدن ۱ تاریخ =
|کاربری ۱ بخشی از =
|کاربری شماره ۱ =
|۱ کاربری آزاد ۱نام  =
|۱ کاربری آزاد ۱ارزش  =
|۱ کاربری آزاد ۲نام  =
|۱ کاربری آزاد ۲ارزش  =
|۱ کاربری آزاد ۳نام  =
|۱ کاربری آزاد ۳ارزش  =
}}
 

شکل کامل

{{جعبه اطلاعات مناطق تاریخی
|نام =
|نام بومی =
|زبان مادری =
|نام بومی ۲ =
|زبان مادری ۲ =
|نام بومی ۳ =
|زبان مادری ۳ =
|تصویر =
|اندازه تصویر =
|عنوان =
|روی‌نقشه=
|عرض نقشه =
|عنوان نقشه =
|درجه lat =
|دقیقه lat =
|ثانیه lat =
|جهت lat =
|درجه lon=
|دقیقه lon =
|ثانیه lon=
|جهت lon=
|عرض جغرافیایی =
|طول جغرافیایی =
|مختصات =
|پارامترهای الگو coord =
|نمایش الگو coord =
|فرمت الگو coord =
|gbgridref =
|محل =
|منطقه =
|ارتفاع =
|برچسب  شروع =
|تاریخ شروع =
|شکل =
|تاسیس =
|ساخته =
|ساخته شده برای =
|تخریب =
|بازسازی =
|ترمیم =
|ترمیم به وسیله=
|معمار =
|معماری =
|تعداد ملاقات =
|سال ملاقات =
|متصدی=
|کاربری ۱ =
|کاربری ۱ نام رسمی =
|کاربری نوع ۱ =
|کاربری معیارهای ۱ =
|کاربری تاریخ ۱ =
|از فهرست خارج شدن ۱ تاریخ =
|کاربری ۱ بخشی از =
|کاربری شماره ۱ =
|۱ کاربری آزاد ۱نام  =
|۱ کاربری آزاد ۱ارزش  =
|۱ کاربری آزاد ۲نام  =
|۱ کاربری آزاد ۲ارزش  =
|۱ کاربری آزاد ۳نام  =
|۱ کاربری آزاد ۳ارزش  =
|کاربری ۲ =
|کاربری ۲ نام رسمی =
|کاربری نوع ۲ =
|۲ معیارهای کاربری =
|کاربری تاریخ ۲ =
|از فهرست خارج شدن ۲ تاریخ =
|کاربری ۲ بخشی از =
|کاربری ۲ عدد =
|کاربری ۲ آزاد ۱نام  =
|کاربری ۲ آزاد ۱ارزش  =
|کاربری ۲ آزاد ۲نام  =
|کاربری ۲ آزاد ۲ارزش  =
|کاربری ۲ آزاد ۳نام  =
|کاربری ۲ آزاد ۳ارزش  =
|کاربری ۳ =
|کاربری ۳ نام رسمی =
|کاربری نوع ۳ =
|کاربری معیار ۳ =
|کاربری ۳ تاریخ =
|از فهرست خارج شدن ۳ تاریخ =
|کاربری ۳ بخشی از =
|کاربری ۳ عدد =
|کاربری ۳ آزاد ۱نام  =
|کاربری ۳ آزاد ۱ارزش  =
|کاربری ۳ آزاد ۲نام  =
|کاربری ۳ آزاد ۲ارزش  =
|کاربری ۳ آزاد ۳نام  =
|کاربری ۳ آزاد ۳ارزش  =
|کاربری ۴ =
|کاربری ۴ نام رسمی =
|کاربری نوع ۴ =
|کاربری معیار ۴ =
|کاربری تاریخ ۴ =
|از فهرست خارج شدن ۴ تاریخ =
|کاربری ۴ بخشی از =
|کاربری شماره ۴ =
|کاربری آزاد ۱نام ۴ =
|کاربری آزاد ۱ارزش ۴ =
|کاربری آزاد ۲نام ۴ =
|کاربری آزاد ۲ارزش ۴ =
|کاربری آزاد ۳نام ۴ =
|کاربری آزاد ۳ارزش ۴ =
|کاربری ۵ =
|کاربری ۵ نام رسمی =
|کاربری نوع ۵ =
|کاربری معیارهای ۵ =
|کاربری تاریخ ۵ =
|از فهرست خارج شدن ۵ تاریخ =
|کاربری ۵ بخشی از =
|کاربری ۵ شماره =
|کاربری آزاد ۱نام ۵ =
|کاربری آزاد ۱ارزش ۵ =
|کاربری آزاد ۲نام ۵ =
|کاربری آزاد ۲ارزش ۵ =
|کاربری آزاد ۳نام ۵ =
|کاربری آزاد ۳ارزش ۵ =
}}