الگو:جعبه اطلاعات میراث جهانی یونسکو/تمرین

تاریخچهٔ ثبت(طی نشست نامشخص)

این برگه برای تمرین ایجاد تغییر در {{{الگو:جعبه اطلاعات میراث جهانی یونسکو}}} است. برای دیدن نمونه‌های آزمایشی و همسنجی نسخه اصلی و نسخه تمرینی، الگو:جعبه اطلاعات کوه/آزمایشی را ببینید.