الگو:حذفی رفت و برگشت

تیم ۱   در مجموع.   تیم ۲   بازی رفت     بازی برگشت