الگو:در حال انجام

(تغییرمسیر از الگو:درحال انجام)

در حال انجام...

روش کاربرد: {{در حال انجام}}

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

برای موارد مشابه، الگو:الگوهای بازرسی کاربر را ببینید.