الگو:درخواست منشی

نیازمند کمک منشی:

توضیحات الگو

برای الگوهای مشابه، الگو:الگوهای بازرسی کاربر را ببینید.