الگو:رفتار

 شواهد رفتاری نیازمند ارزیابی

توضیحات الگو

برای الگوهای مشابه، الگو:الگوهای بازرسی کاربر را ببینید.