الگو:رویداد روز فضایی/توضیحات

استفادهویرایش

این الگو باید برای مأموریت‌های فضایی و یا پرتاب‌هایی که در آینده نزدیک پوشش خبری خواهند یافت، و یا مأموریت‌ها و پرتاب‌هایی که جزئیات و چگونگی رخداد آن‌ها ممکن است به سرعت تغییر کند استفاده شود.

الگوهای مرتبطویرایش