الگو:سن به سال، ماه و روز

some time

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

This template returns the number of full years, then surplus months, then surplus days between two specified dates. If the second set of parameters is not included, it will return the number of years, months and days between a specified date and today's date. The words "year", "month" and "day" are plural when appropriate.

The years and months are separated by a comma. Since ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه and use varies, this template does not automatically place a comma after the months. If a serial comma is desired, adding |sc=y to the template invocation will include one.

ترکیبویرایش

{{سن به سال، ماه و روز|year= |month= |day= }} و یا
{{سن به سال، ماه و روز|yyyy|mm|dd|yyyy2|mm2|dd2}}

نمونه‌هاویرایش

{{سن به سال، ماه و روز|year=2001|month=1|day=15}} بازمی‌گرداند به "۲۱ سال، ۱۰ ماه و ۱۵ روز"
{{سن به سال، ماه و روز|2001|01|15|2008|09|05}} بازمی‌گرداند به "۷ سال، ۷ ماه و ۲۱ روز"
{{سن به سال، ماه و روز|2016|8|4|2016|9|5}} بازمی‌گرداند به "۱ ماه و ۱ روز"

ملاحظاتویرایش

این الگو می تواند با یک تاریخ شروع مبهم به کار برود:

{{سن به سال، ماه و روز|year=2010|month=9}} بازمی‌گرداند به "۱۲ سال و ۱ یا ۲ ماه"
{{سن به سال، ماه و روز|2009|6||2011|2|21}} بازمی‌گرداند به "۱ سال و ۷ یا ۸ ماه"

اما تاریخ پایانِ نامحتمل را نمی‌پذیرد:

{{سن به سال، ماه و روز|2012|11|2|2016|4}} بازمی‌گرداند به "خطا: زمان نامعتبر است. ۳ سال، ۵ ماه و ۲۸ روز"
{{سن به سال، ماه و روز|2012|11|2|2017}} بازمی‌گرداند به "خطا: زمان نامعتبر است. ۵ سال و ۲۸ روز"

از آنجایی که طول یک ماه، برحسب روز، متفاوت است، تعداد روزها در خروجی، به عدد ماه درج شده، بستگی دارد.

{{سن به سال، ماه و روز|2007|3|12|2015|6|11}} بازمی‌گرداند به "۸ سال، ۲ ماه و ۳۰ روز"
{{سن به سال، ماه و روز|2007|3|12|2015|7|11}} بازمی‌گرداند به "۸ سال، ۳ ماه و ۲۹ روز"
{{سن به سال، ماه و روز|2014|11|16|sc=y}} بازمی‌گرداند به "۸ سال و ۱۴ روز"

داده‌های الگوویرایش

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده سن به سال، ماه و روز

این الگو تعداد سال‌ها (کامل‌شده)، ماه‌ها و روزهای باقی‌مانده بین دو تاریخ را برمی‌گرداند. اگر بخش دوم از پارامترها تنظیم نشده باشد، آن را به تعداد سال، ماه و روز بین تاریخ تعیین شده و تاریخ امروز باز خواهد گرداند.

[ویرایش داده‌های الگو]

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Year ('from' date)1 year

سال تاريخ (اول)

شمارهضروری
Month ('from' date)2 month

شماره ماه تاريخ (اول)

شمارهضروری
Day of month ('from' date)3 day

روز ماه تاريخ (اول)

شمارهاختیاری
Year ('to' date)4

The year of the 'to' date, if required

پیش‌فرض
the current year
شمارهاختیاری
Month ('to' date)5

Number of the month of the 'to' date, if required

پیش‌فرض
the current month
شمارهاختیاری
Day of month ('to' date)6

The day of the month of the 'to' date, if required

پیش‌فرض
the current day
شمارهاختیاری
Serial commasc

Enter 'y' to turn on the serial comma after the months

پیش‌فرض
none
خطاختیاری

جستارهای وابستهویرایش