الگو:شجره‌نامه شاهان ایلخانی ایران

هولاکوخان
۶۵۱ تا ۶۶۳ ه‍.ق
هلاچو
هنکوتیمورقونقرتایآجایتگودار
۶۸۰ تا ۶۸۳ ه‍.ق
تبشینبایدوخان
۶۹۴ تا ۶۹۴ ه‍.ق
یشموتجومقوراباقاخان
۶۶۳ تا ۶۸۰ ه‍.ق
عنبرچیتایچوایلدایایلدرعلیسوگاجوشکاگیخاتوخان
۶۹۰ تا ۶۹۴ ه‍.ق
ارغون‌خان
۶۸۳ تا ۶۹۰ ه‍.ق
التورموسییوسف شاهآلافرنگالجایتو
۷۰۳ تا ۷۱۶ ه‍.ق
غازان
۶۹۴ تا ۷۰۳ ه‍.ق
بول قتلغسلیمانجهان تیمورساتی بگابوسعید بهادرخان
۷۱۶ تا ۷۳۶ ه‍.ق
محمد