توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

ویرایش

برچسبی برای مشخص‌کردن صفحه‌های نیازمند بازبینی متخصص

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
11

حوزهٔ تخصصی

ناشناختهاختیاری
22

جایگزین واژهٔ «مقاله» در توضیح برچسب می‌شود

ناشناختهاختیاری
تخصص۲تخصص۲ ex2

تخصص۲ تا تخصص۵ برای مشخص‌کردن تخصص‌های اختیاری دیگر به کار می‌روند

ناشناختهاختیاری
تخصص۳تخصص۳ ex3

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تخصص۴تخصص۴ ex4

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تخصص۵تخصص۵ ex5

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
دلیلدلیل reason

چرا از این برچسب استفاده شده است؟

ناشناختهاختیاری
بحثبحث talk

عنوان بخشی از صفحهٔ بحث که در آن در مورد این برچسب توضیح داده شده است

ناشناختهاختیاری
nocatnocat

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تاریختاریخ date

تاریخ زدن برچسب. در قالب «ماه سال‌میلادی» استفاده کنید، مثلاً آوریل ۲۰۱۵

تاریخاختیاری