الگو:متروی باکو

متروی باکو
هزی آسلاناف
احمدلی
هالکلار دوستلوگو
نفتچیلر
قارا قارایئو
کوْراوغلو
اۇلدوز
باکیملی
نریمان نریماناف
گنچلیک
شاه اسماعیل خطایی
۲۸ مای
جعفر جبارلی
نظامی گنجوی
ساحیل
الملر اکادمییاسی
ایچَریشهر
اینشااتچیلار
۲۰یانوار
معمار عجمی
معمار عجمی-۲
نسیمی
اوتواگزال
آزادلیق پروسپئکتی
درنهگۆل