الگو:مختصات-نیاز/توضیحات

استفادهویرایش

اگر می‌خواهید صفحه مورد نظر، در یک الگوی مشخص قرار بگیرد از |۱= مانند |۱=ایران استفاده کنید یا به صورت {{مختصات|ایران}} بنویسید. در صورتیکه رده، موجود باشد صفحه در آن رده قرار می‌گیرد.

الگوهای وابستهویرایش