توضیحات

پارامترهای الگو

استفاده از قالب‌بندی قطعه‌ای برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
نام سایت:بهشت پلاگین وردپرسنام سایت:بهشت پلاگین وردپرس

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری

جستارهای وابستهویرایش