الگو:نر/2012-12-07

نگارهٔ روز
لیلی و مجنون

دفاع جانوران وحشی از مجنون در برابر اجیرشدگان پدر لیلی
لیلی و مجنون نام مجموعه شعری از نظامی گنجوی شاعر پرآوازه ایرانی است. این مجموعه سومین مثنوی از مجموعه مثنوی‌هایی است که به خمسه نظامی معروف هستند.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش