نگارهٔ روز
لجن

ترک های خشک موجود در لجن که از پس خشک شدن کامل تصفیه فاضلاب باقی می ماند.

عکاس: Hannes Grobe
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش