الگو:نر/2016-06-30

نگارهٔ روز
آلاسکا

تصویر هوایی در فصل زمستان از بخش غربی و جنوبی ایالت آلاسکا
شبه جزیره آلاسکا (میانه عکس)، جزیره نونیواک (در غرب آلاسکا، در مرکز عکس متمایل به چپ در نزدیکی خشکی و شبیه ذوزنقه واژگون)، جزیره کودیاک (در جنوب شبه جزیره آلاسکا در سمت راست در نزدیکی ساحل شبه جزیره آلاسکا با ساحلی چین و شکنج‌دار)، جزیره سنت لارنس (جزیره کوچک و درازمانند در ضلع سمت چپ عکس)، بخش اعظم جزایر الیوشن (جزایر به صف کشیده شده از ضلع پایینی عکس به سمت مرکز در امتداد شبه‌جزیره آلاسکا) و خلیج آلاسکا (ربع پایینی و راستی عکس)

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش