باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
Al-Āṯār al-bāqiya ʿan al-qurūn al-ẖāliya Folio 230.jpg

به‌آفرید در پیراهنی از حریر سبز در کنار یک کشاورز، چاپ شده در نسخه‌ای از کتاب آثار الباقیه عن القرون الخالیه نوشتهٔ ابوریحان بیرونی.
به‌آفرید یک ایرانی خراسانی بود که در زمان ابومسلم آیینی جدید آورد و جنبش به‌آفریدان را ایجاد کرد. مردم بسیاری به او گرویدند و کارش بالا گرفت.

نقاش: نامعلوم، متن: ابوریحان بیرونی
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش