الگو:نر محافظت شده

Shah Abbas the Great receiving the Mughal ambassador Khan’Alam in 1618.jpg

اثری نقاشی از به‌حضور پذیرفته‌شدن خان‌عالم، سفیر جهانگیرشاه گورکانی در یک شکارگاه توسط شاه عباس.
در نقاشی نزدیکان، نوازندگان، محافظین، ملازمین و اسپ‌داران شاه حضور دارند.
این اثر اکنون در مالکیت موزه بریتانیا قرار دارد.
عکاس: نامعلوم