الگو:نر محافظت شده

Jardín de Dolat-Abad, Yazd, Irán, 2016-09-21, DD 37-39 HDR.jpg

نمایی داخلی از یک پنجرهٔ اُرُسی مُشبک با شیشه‌های رنگی در باغ دولت‌آباد، یزد.
عکاس: دیگو دِلسو