کاربرد

از این الگو برای این منظور استفاده کنید که متنی که به عنوان پارامتر به آن می‌دهید بین دو سطر شکسته نشود. به عنوان نمونه، اگر متن مورد نظر شما چنین دیده می‌شود:

........................ ‎ 1 + 2
‎ = 3

می‌توانید با کمک این الگو به شکل زیر:

....................... {{‌نشکن|‎1 + 2 = 3}}

باعث شوید که متن به صورت زیر دیده شود:

........................
‎ 1 + 2 = 3

یعنی تمام عبارت در کنار هم در یک سطر دیده شود.