الگو:نوار درگاه/توضیحات

{{نوار درگاه|نام درگاه اول|نام درگاه دوم...}}

مثال: