الگو:نیازمند جعبه اطلاعات/توضیحات

استفادهویرایش

توضیح الگو نمایش
الگوی خام بدون استفاده از پارامترها {{نیازمند جعبه اطلاعات}}
با پارامتر "بخش" {{نیازمند جعبه اطلاعات|بخش=اطلاعات}}

رده‌های ردیابیویرایش

الگوهای وابستهویرایش