الگو:پرسش/توضیحات

استفادهویرایش

  • عبارتی استاندارد برای پرسش در بحث است.
نمونه:
{{پرسش}} نتیجه: ؟ پرسش:
  • هم‌چنین می‌توان با افزودن نام کاربری، کاربر مورد نظر را خطاب قرار داد.
بدین‌سان کاربری که مخاطب است، مشخص و خبردار می‌شود.
نمونه برای کاربر:مثال
{{پرسش|مثال}} نتیجه: ؟ مثال