الگو:پیوندها به اینجا/توضیحات

این الگو پیوندی می‌سازد که به صفحهٔ ویژه پیوندهای به این صفحه اشاره دارد. می‌توان یک فضای نام و عنوانی برای پیوند مشخص کرد.

استفادهویرایش

بدون هیچ پارامتر، این الگو یک پیوند به صفحه جاری تولید می‌کند.

همراه یک نام صفحه:

همراه یک عنوان پیوند:

بدون هیچ عنوان، اما همراه یک فضای نام:

همراه یک نام و یک فضای نام:

جستارهای وابستهویرایش