کاربر:جعبه کاربر/معلم راهنما

Gnu teacher2.svg این کاربر یک معلم راهنما است. روی پشتیبانی این کاربر برای پیشرفت در ویکی‌نویسی حساب کنید.