کاربر:جعبه کاربر/نظر سوم

این کاربر برای نظر سوم ارزش قائل است و گاهی خودش هم آن را ارائه می‌کند.