باز کردن منو اصلی
گاه‌شمار زندگی حافظ
رویدادهای زندگی حافظ
میان ۷۲۰–۷۲۵ تولد
۷۳۶ درگذشت ابوسعید بهادرخان
۷۳۶–۷۳۸ دوران حکومت امیر غیاث‌الدین کیخسرو اینجو
۷۳۸–۷۴۰ اشتغال دیوانی در دستگاه جلال‌الدین مسعودشاه اینجو
۷۳۸–۷۴۳ نزاع میان جلال‌الدین مسعودشاه و برادرش غیاث‌الدین کیخسرو و سپس پیر حسین چوپانی و تصرف مداوم شیراز از سوی آنان
۷۳۸ چیرگی مسعودشاه بر غیاث‌الدین کیخسرو
۷۴۰ تصرف کوتاه‌مدت شیراز به‌دست پیر حسین چوپانی و سپس عقب‌نشینی به‌خاطر شورش مردم
تصرف مال اندوختهٔ حافظ از سوی یاران پیر حسین
۷۴۰ استیلای دوبارهٔ مسعودشاه بر شیراز
۷۵۴ تصرف شیراز از سوی مبارزالدین محمد
۷۵۸ قتل ابواسحاق اینجو به‌دست مبارزالدین محمد
پایان دولت آل اینجو
۷۵۹ شوریدن شاه شجاع بر پدر و بر جای وی نشستن
آغاز حکومت شاه شجاع
۷۶۵ پایان دورهٔ نخست حکومت شاه شجاع
۷۶۸–۷۷۸ دوران بی‌مهری شاه شجاع نسبت به حافظ
۷۸۶ درگذشت شاه شجاع
جانشینی زین‌العابدین به‌جای پدر
۷۸۹ حملهٔ تیمور به شیراز
پایان حکومت آل مظفر به‌دست تیمور
۷۹۲ درگذشت