گل '{{{۱}}}، '{{{۳}}}، '{{{۵}}}، '{{{۷}}}، '{{{۹}}}

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

کاربردویرایش

{{گل|دقیقه|توضیح}}

دقیقه
پارامتر اختیاری، برای مشخص کردن این که گل در چه دقیقه‌ای به ثمر رسیده‌است.
توضیح
پارامتر اختیاری برای درج توضیحاتی مانند این که گل از نقطهٔ پنالتی به ثمر رسیده‌است. (به مثال‌های زیر توجه کنید.)

تا پنج گل را می‌توان بدین‌شکل با این الگو وارد کرد: {{گل|دقیقه۱|یادداشت۱|دقیقه۲|یادداشت۲|دقیقه۳|یادداشت۳|دقیقه۴|یادداشت۴|دقیقه۵|یادداشت۵}}

اگر نمی‌خواهید یادداشتی وارد کنید، کافی است دو خط (||) بین دو گزینه بگذارید: {{گل|دقیقه۱||دقیقه۲|یادداشت۲}}

مثالویرایش

  • {{گل}} ← گل
  • {{گل|۶۷}} ← گل '۶۷
  • {{گل|۴۴|خودی}} ← گل '۴۴ (خودی)
  • {{گل|۹۰+۲|پنالتی}} ← گل '۹۰+۲ (پنالتی)
  • {{گل|۵||۲۰||۹۰+۲|پنالتی}} ← گل ، '۲۰، '۹۰+۲ (پنالتی)
  • {{گل|۱۴||۵۴|پنالتی|۸۷}} ← گل '۱۴، '۵۴ (پنالتی)، '۸۷