الگو:یک منبع/توضیحات

این الگو درباره اطلاعاتی که به نظر می‌رسند تنها به یک منبع متکی هستند، به مردم هشدار داده و از آنها می‌خواهد آن اطلاعات را ویکی‌سازی کنند. وجود داشتن تنها یک منبع، ایده‌آل به نظر نمی‌رسد، چرا که اطلاعات موجود در یک منبع ممکن است صحت نداشته نباشند یا جانبدارانه نوشته شده باشند. بدون وجود داشتن منابع دیگر برای تایید اطلاعات، صحت و بی‌طرفی اطلاعات، مشکوک به نظر می‌رسد. با پیدا کردن چند منبع مستقل، اعتبار منابع افزایش می‌یابد.

استفادهویرایش

{{یک منبع|قسمت|تاریخ=August 2013}}

{{یک منبع|متن=جایگزین جمله اول|تاریخ=August 2013}}

جستارهای وابستهویرایش