استفادهٔ غیرمنتظره از الگوی {{1}} - برای اطلاعات الگو:1 را ببینید.

توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]