استفادهٔ غیرمنتظره از الگوی {{1}} - ببینید الگو:1 برای اطلاعات.

توضیحات الگو[ایجاد]