الگو:Cc-by-sa-4.0,3.0,2.5,2.0,1.0

این الگو باید فقط در صفحات عکس استفاده شود.
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Usageویرایش

See alsoویرایش