الگو:Chembox MolarMass

| جرم مولی | {{{value}}}

|-

توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]