الگو:Chembox subst small

الگوی جانشین برای داشتن یک {{chembox}} در یک سند

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Usageویرایش

See alsoویرایش